Jump to Navigation

Minderjarige en wilsonbekwame stamceldonoren

Auteur: SCT coördinatoren

Minderjarige donoren

Minderjarige donoren worden gekeurd door een kinderarts. Hiervoor zijn afspraken gemaakt het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht.
Er dient overlegd te worden met de stamcelcoördinator van het WKZ, Marit Sterkenburg.
Zij is bereikbaar via sctcoordinatie-kinderen@umcutrecht.nl.
Graag cc aan de kinderhematologen Jaap Jan Boelens (J.J.Boelens@umcutrecht.nl) en Britta Versluys (aversluy@umcutrecht.nl).
 
Bij het verzoek tot donorkeuring dient het betreffende aanvraagformulier: Aanmelding keuring minderjarige donor externe centra meegestuurd te worden.
Daarnaast dient de stamboom van de familie gemaild te worden met de aanvraag, naar het    bovenstaande E-mail adres.

Het WKZ verzorgt het volgende:

 • Medische keuring en psychologisch onderzoek van de minderjarige donor.
 • Schriftelijke toestemming van de ouders voor de procedure.
 • Aanbieden van deze benodigde gegevens aan de kinderrechter, die toestemming moet verlenen voor het stamceldonorschap.
 • Eventueel de Beenmerg Oogsting.
   

Bij minderjarige donoren tot 16 jaar vindt geen perifere stamcelmobilisatie met behulp van G-CSF plaats maar beenmerg oogsting. De beenmerg oogsting wordt verzorgd door de kinderartsen van het WKZ en vindt plaats in het WKZ.
De stamcelcoördinatoren van het AMC regelen dat iemand uit onze MUD-koeriersgroep het stamceltransplantaat vanuit het WKZ naar Sanquin vervoert en stemmen dit af met het WKZ.
De Minderjarige donoren vanaf 16 jaar mogen wel stamcellen mobiliseren m.b.t. van G-CSF,
De Medische keuring en toestemming kinderrechter word verzorgd door WKZ maar de mobilisatie van de stamcellen word verzorgd door AMC volgens de gebruikelijke procedure.

Wilsonbekwame donoren:

Het is aan de arts die de donor keurt, om te bepalen of de donor wilsbekwaam is.

Bij wilsonbekwaamheid is er sprake van:

 • Niet begrijpen van de informatie over het donorschap.
 • Geen goede beslissing kunnen nemen om al dan niet donor te willen zijn.
 • Het niet overzien van de gevolgen van het besluit om donor te zijn.

 
De wet op orgaandonatie vereist dat bij (mogelijke) wilsonbekwaamheid toestemming verkregen wordt van de wettelijk vertegenwoordiger van de potentiële donor en van de rechter.
Uitgangspunt van de wetgeving is dat:

 • De donatie geen blijvende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor.

Het een donatie betreft voor een bloedverwant tot en met de tweede graad die in levensgevaar verkeert en van wie het levensgevaar niet op andere wijze even goed kan worden afgewend.

 

Procedure

In het AMC is de volgende procedure afgesproken, indien de donor niet of niet met zekerheid wilsbekwaam is:

 • Een wettelijk vertegenwoordiger dient te worden aangewezen.
  Juridische bekrachtiging van de keus voor de wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk. Hiervoor dient mentorschap of curatele te worden aangevraagd.
  In het algemeen zal het mentorschap betreffen, daar dit bedoeld is voor personen die geholpen/gestuurd moeten worden in beslissingen van niet-financiële aard. Een curator waarborgt alle zaken voor een volledig wilsonbekwaam persoon. In de afweging of iemand als donor kan fungeren, is het evenwel belangrijk dat de potentiële donor zelf in deze afweging betrokken kan worden. Bij iemand die onder curatele staat, is dit niet het geval.
 • De arts die de donor keurt, kondigt deze procedure aan bij de stamcelcoördinatoren. Ook zorgt de arts voor een brief aan de rechter.(voorbeeld verkrijgbaar bij stamcelcoördinatoren).
 • De stamcelcoordinatoren zullen contact leggen met de Afdeling Curatele en Mentorschap van het kantongerecht van de woonplaats van de donor, om toelichting te geven en de begeleidende brief aan de juiste persoon te versturen. De beoogde wettelijk vertegenwoordiger dient vervolgens zelf om het mentorschap te vragen.
  Als de donor al een wettelijk vastgelegde mentor heeft, verwijst de arts naar deze persoon in de brief aan de rechter.
 • De rechter kent de wettelijk vertegenwoordiger van de donor het mentorschap toe en geeft aan of hiermee tevens toestemming voor het donorschap verleend wordt. Dit zal in het algemeen het geval zijn.
  Als de donor al een wettelijk vastgelegde mentor heeft, zal het kantongerecht aangeven of nog een aparte procedure voor toestemming van de rechter dient te worden doorlopen.
 • De arts die de donor gekeurd heeft, legt dit alles vast in de status en alle documenten zullen doorgestuurd worden naar sct-coördinatie van het AMC.

 

Bijbehorende documenten

Aanmelding keuring minderjarige donor externe centra (JKMD SOP 043 WKZ)

 

Bijlagen

Voorbeeld brief aan de rechter (bij SCT coordinator)

 

JHM-DKC-BL02 versie 3
Geldig 20 november 2018

 

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen