Jump to Navigation

Tabel voorbereiding voor ferese van patient voor Yescarta

Werkwijze Verantwoordelijke
Bevoegde
Normen
Resultaten
AMC procedures  Procedures Elders 

     
Flowdiagram 5.Voorbereiding voor ferese van patiënt voor Yescarta 

 

1a Patient goedgekeurd door tumorboard? 

Indien ja, ga naar
Indien nee, ga naar 1b

Behandelend arts Goedkeuring is verkregen voor CAR-T behandeling via tumorboard Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140 Landelijkverwijsformulier /aanmelden via CART-NL 

 

1b. Extra diagnostiek of alternatief behandelplan?

Zo ja, ga naar 2
Zo nee, beeindig procedure

Behandelend arts
CART coordinator
ICC

Evt benodigde extra diagnostiek of alternatief behandelplan wordt uitgevoerd Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140

 

2. Reinfusie plek mogelijk in het AMC

Zo ja, ga naar 
Zo nee, verwijzen naar een ander centrum

Behandelend arts
CAR T verpleegkundige
Afdelingshoofd F6Z

Er is een bed gereserveerd in de kliniek voor de reinfusie

 

Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

 

 

3a. Informatie naar patient gestuurd

CAR-T-coördinator Patient heeft informatie ontvangen over de behandeling

- Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

Informed consent CAR-T reinfusie AMC JHM-IFC-130

- Informed consent Biobank

Yescarta® bevestigingsformulier patiënten voor de verwerking van persoonsgegevens JHM-PIY-089

-Yescarta Patient DP Acknowledgement Form


Yescarta patientenbrochure Nederlands

Yescarta patientenbrochure Engels 

Yescarta samenvatting product kenmerken en patientbijsluiter 

3b. Patient geinformeerd en informed consent getekend

Behandelend arts Heeft pt op de hoogte gebracht van behandeling en hetgeen er gaat gebeuren, heeft benodigde toestemmingsformulieren van AMC en Kite samen met patient doorgenomen en ondertekend - Medischprotocol Yescarta buiten studieverband  JHM-MYB-140

Informed consent CAR-T reinfusie AMC JHM-IFC-130
- Informed consent Biobank

-Yescarta Patient DP Acknowledgement Form

Yescarta patientenbrochure Nederlands

Yescarta patientenbrochure Engels 

Yescarta samenvatting product kenmerken en patientbijsluiter 

3c Intake gesprek met patient en mantzelzorger

CAR T verpleegkundige

Aferese medewerker

Intake gesprek met patient en "mantelzorger" voor uitleg ferese, opname LD chemo en infusie, en periode na infusie. Beoordeeld of CVL of perifeer infuus wordt geplaatst - Checklist CAR T VPK JTC-CCV-021  

4a. Prescreenng onderzoek ingezet

CAR T coordinator
Behandelend arts
CAR T verpleegkundige
Screeningsonderzoek iom behandelend arts ingezet, patient afspraken doorgeven - Medischprotocol Yescarta buiten studieverband  JHM-MYB-140

- Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

 
4b. Screening onderzoek ingezet CAR T coordinator
Behandelend arts
CAR T verpleegkundige
Screeningsonderzoek iom behandelend arts ingezet, patient afspraken doorgeven - Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140

- Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en  Planning checklist JTC-YCC-022

 
5a Ferese plekken gereserveerd SCT-coördinator
CAR T coordinator
Getraine aferesemedewerker.
2 mogelijke fereseplekken afgestemd en gereserveerd iom SCT-coordinator & Dianet. Tevens ontvangst mogelijkheid van nancooler gereserveerd - Afereselijst SCT coordinatoren (bij SCT Coor)

- Overzicht getrainde medewerkers (bij CAR T Coor)

- SLA AMC -DIANET (bij kwal coor)

 
5b Registratie KITE connect 2 data voor ontvangst Nanocooler gereserveerd CAR T coordinator
KITE
2 mogelijke feresedatas zijn gereserveerd, als mede de levering van de nanacoolers.   

- KIteKonnect Inloggen,
- Stappenplan kite connect,
- Handleiding
- Bevestiging patient reg formulier

5c Coordination call en bevestiging feresedatum CAR T coordinator
KITE
KITE heeft reservering van ferese data en levereing nancooler bevestigd - Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

- Stappenplan kite connect

- Coordination call 1 en mail van Case Manager (Bevestiging planning van NanoCool box)

6. Feresedatum goedgekeurd? 

Zo ja, ga naar 7

Zo nee, ga naar 5a of 5b

 

CAR-T-coördinator
Fereseafdeling
KITE Case manager
Zowel bij Aferese als bij KITE connect is het mogelijk om de aferese op de geselecteerd datum uit te voerren - Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

- Stappenplan kite connect

- Coordination call 1 en mail van Case Manager (Bevestiging planning van NanoCool box)

7.  Patient goedgekeurd voor aferese?

Zo ja, ga naar 8

Zo nee, doorloop nodige stappen vanaf 2

Behandelend arts Uitslagen screeningsonderzoeken zijn beoordeeld. Patient is goedgekeurd voor aferese Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140  

8a. Contraindicatie voor aferese?

Zo nee, ga naar 9

Zo ja, ga naar 8b

Behandelend arts Patient is goedgekeurd voor aferese. Laatste controle vindt plaats waarbij bepaald wordt of een laatste interventie nodig is Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140  

8b Interventie mogelijk?

Zo ja, ga naar 8c

Zo nee, beeindig procedure

Behandelend arts
CAR T verpleegkundige
Wordt beoordeeld of laatste interventie mogelijk is Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140  

8c Verrichten interventie

Behandelend arts
CAR T verpleegkundige
 Benodigde interventie wordt verricht Medischprotocol Yescarta buiten studieverband JHM-MYB-140  

9. ontvangst nanacooler dag voor aferese correct?

Zo ja, ga naar 10
Zo nee, ga naar 9b.

KITE Courier
Getrainde medewerker Aferesunit
Volgens planning wordt Nanocooler dag voor aferese in ontvangst genomen, geinspecteerd en gecontroleerd op compleetheid door een getrainde medewerker van de afereseunit SOP-00723 verpakken en verzenden nanocooler JLF-VST-BL12 KITE SOP-00723 Commercial Apheresis Center Verification, Collection and Packaging (DUTCH

9b. Interventie om nanacooler te "repareren"

CAR T coordinator
KITE pharma
CAR T coordinator heeft samen met KITE overlegt op wat voor een wijze de ontbrekende items van de nanocooler gerepareerd kunnen worden Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

KITE SOP-00723 Commercial Apheresis Center Verification, Collection and Packaging (DUTCH

Reserve Nanocoler op A01

10. Toestemming start afereseprocedure

Behandelend arts
CAR T coordinator
CAR T verpleegkundige
KITE
Patient is goedgekeurd voor de afereseprocedure. De logistiek is afgerond en gereed om de aferese te kunnen laten plaatsvinden -Yescarta (reguliere CAR-T Kite) Registratie en Planning checklist JTC-YCC-022

- Checklist CAR T VPK JTC-CCV-021

- Medisch opdracht ferese arts: .ihemaanvraagferese

- Behandelopdracht ferese medisch verpleging/sct:
.ihembehandelopdrachtaferesetransplantatiecoordinator

Informed consent CAR-T reinfusie AMC JHM-IFC-130

 

Vervolg met flowdiagram 6: fereseprocedure
 

B. Odijk, R. Liu, S. Janssen, C. Pierie, M. Snoek, J. Visser
Feb 2021

Onder beheer van afdeling: 
Geen