Jump to Navigation

Keuring van HLA-identieke siblings als stamceldonoren

Auteur: E. Kneppers 

De meeste opmerkingen betreffen zowel gebruik van G-CSF als beenmergoogsting. Waar van toepassing, is onderscheid expliciet aangegeven.

Deze aanbevelingen zijn in principe overeenkomstig met de keuringseisen voor onverwante stamceldonoren.
Voor onverwante stamceldonoren wordt uitgegaan van goedkeuring mits ASA I (gezond, zonder regelmatig medicatiegebruik). De aanbevelingen voor verwante stamceldonoren bieden op enkele punten structureel (bijvoorbeeld leeftijd, BMI) en individueel ook ruimte voor ASA II (lichte aandoening, zonder beperking normale activiteiten bv goed ingestelde diabetes mellitus, hypertensie).

Op individuele basis kan gemotiveerd afgeweken worden van de aanbevelingen. Voor die situaties die niet beschreven staan in dit document kan een donorcentrum weloverwogen individueel beleid maken. 

AANDACHTSPUNTEN BELEID
Algemeen
Bloedtransfusies Individueel beoordelen afhankelijk van reden; minimaal 6 weken interval tot donatie
Zwangerschap Tijdens conceptie, zwangerschap en tot 3 maanden daarna: exclusie.
Contra-indicatie borstvoeding tijdens G-CSF gebruik tot 7 dagen daarna.
Vrouwelijke donoren in de vruchtbare leeftijd dienen bij sexueel contact anticonceptie te gebruiken tot 7 dagen na donatie.
Recente grote chirurgische ingreep Toegestaan mits minimaal 3 maanden na ingreep en voldoende hersteld
Actueel IV drugs gebruik   Exclusie

Lever-/nierfunctiestoornissen/M-proteine

Persisterende leverfunctiestoornissen: > 2.5 x bovenwaarde van bilirubine en transaminasen Exclusie, tenzij duidelijke verklaring die niet interfereert met stamceloogsting
Nierfunctie: kreatinineklaring < 40 mL/minuut  Exclusie
M-proteine aantoonbaar met elektroforese Exclusie G-CSF, beenmergoogsting afhankelijk van bevindingen bij aanvullend onderzoek en accordering behandelend arts van patiënt
Hart- en vaatziekten
Instabiele angina pectoris, status na myocardinfarct
onbehandelbare hypertensie (>180/100mmHg bij optimale medicatie) 
Exclusie
Kleplijden, ritmestoornissen, decompensatio cordis Individueel beoordelen afhankelijk van ernst, in overleg met cardioloog
Perifeer arterieel vaatlijden Alleen toegestaan indien Fontaine stadium I (asymptomatisch)
Gebruik coumarines/therapeutisch LMWH Afhankelijk van diagnose, iom voorschrijver
I.h.a. geldt dat bij atriumfibrilleren antistolling veilig enkele dagen onderbroken kan worden bij laag CHADS2 risico: Congestive heart failure, Hypertension, Age > 75, Diabetes, Stroke
High risk: 5-6, stroke/TIA < 3 mnd gel, rheumatisch kleplijden, kunstklep
Moderate risk: 3-4
Low: 0-2 + geen eerder stroke/TIA
Doorgemaakte arteriële trombo-embolie (waaronder CVA en TIA) Exclusie
Dubieus cerebraal event zonder restverschijnselen >= 5 jaar geleden  Toegestaan
Doorgemaakte idiopathische en geluxeerde veneuze trombo-embolie  Exclusie G-CSF
Auto-immuunziektes 
Systemische auto-immuunziekten Exclusie
Mono-orgaan ziekte

Exclusie, tenzij op kinderleeftijd (bv ITP, Henoch-Schönlein) met volledig herstel zonder behandeling

Schildklierziekte

Individueel beoordelen mits > 12 maanden na diagnose en stabiel ingesteld

Uveïtis 

Exclusie

Allergische constitutie

Bekende overgevoeligheid voor G-CSF, voor van E. coli afgeleide medicamenten of voor sorbitol (bestanddeel dat problemen kan geven bij bekende fructose intolerantie)

Exclusie G-CSF

Diabetes mellitus

Orale antidiabetica/insuline

Toegestaan mits goed ingesteld en geen orgaanschade

Astma bronchiale

Dagelijks gebruik systemische corticosteroïden, laatste aanval < 1 jaar geleden

Exclusie
Verder individueel afwegen in overleg met longarts

Wervelkolom/heup

Bestaande symptomatische HNP of wervelfractuur
Status na recente chirurgie wervelkolom of heup

Exclusie beenmergdonatie

Maligniteit

Maligniteit in voorgeschiedenis

Exclusie (ook carc. in situ), muv lokaal behandeld basaalcelcarcinoom van de huid.

Psychiatrische aandoening

Afhankelijk van diagnose

Exclusie G-CSF indien gebruik lithium (versterkt waarschijnlijk het effect van G-CSF)
Verder individueel beoordelen, in overleg met psychiater

Epilepsie

Laatste insult < 1 jaar tevoren 

Exclusie

Sikkelcel

Sikkelceltrait 

Toegestaan

Sikkelcelziekte, incl. HbSC en HbS/bettathalasemie

Exclusie G-CSF

Overige Hbpathieën

Individuele beoordeling in overleg met expertisecentrum

Stollingsstoornissen

Hemofilie, M. Von Willebrand 

Exclusie

Koorts/verkoudheid

Koorts > 38C 

Afhankelijk van klinische beoordeling uitstel donatie

Verblijf tropen

> 3 maanden na terugkomst en geen onbegrepen koortsperiode doorgemaakt  

Toegestaan
Zie ook Malaria

Malaria

> 3 maanden na terugkomst uit malariagebied

Toegestaan mits na terugkomst geen onbegrepen koortsperiode doorgemaakt

> 3 jaar na adequate behandeling voor malaria

Toegestaan

Infektieziekten

Babesiosis, Creutzfeldt Jakob, HIV, HCV, HTLV 1/2, Leishmaniasis, lepra,chronische Lymeziekte, Tyfus, Trypanozoma cruzi (M. Chagas) 

Exclusie

Hepatitis B

Exclusie, tenzij geklaarde infektie: anti-HBs positief en > 100 IU/L, HBsAg negatief en PCR hepatitis B DNA negatief

Syfilis, Toxoplasmose

Toegestaan mits 6 maanden na herstel
Cave: doorgemaakte syfilis is indicator voor risicogedrag, verricht PCR hepatitis B, C en HIV

Tuberculose, Brucellose, osteomyelitis

Toegestaan mits 2 jaar na herstel

West Nile virus 

Toegestaan mits > 60 dagen na verlaten endemisch gebied of > 120 dagen na klinisch herstel

Chronische Q-koorts ondanks behandeling

Exclusie; indien geen alternatieve donor: overweeg patient profylactisch te behandelen*
zie bijlage 1

Vaccinaties

Levend verzwakt virus (BCG, gele koorts, BMR, VZV, rotavirus) 

Toegestaan mits > 4 weken voor donatie

Risico overdraagbare aandoeningen

Onveilige sexuele contacten, tatoeages, piercings

Tijdelijk exclusie tot 3 maanden na mogelijke expositie, mits PCR hepatitis C virus RNA dan negatief is

 

JHM-DKC-BL05 versie 2
Geldig 24 november 2014

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen