Jump to Navigation

Minderjarige en wilsonbekwame stamceldonoren

Auteur: Cynthia Huisman

Minderjarige donoren:

Minderjarige donoren worden gekeurd door een kinderarts. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht.
De stamcelcordinatoren verzorgen de aanmelding bij het WKZ. Hiervoor dient door de arts een bij hen verkrijgbaar aanmeldingsformulier te worden ingevuld.

Het WKZ verzorgt het volgende:

 • Medische keuring en psychologisch onderzoek van de minderjarige donor.
 • Schriftelijke toestemming van de ouders voor de procedure.
 • Aanbieden van deze benodigde gegevens aan de kinderrechter, die toestemming dient te verlenen voor het stamceldonorschap.
 • Het schriftelijke toestemmingsdocument naar het AMC versturen.

Bij minderjarige donoren vindt geen perifere stamcelmobilisatie met behulp van G-CSF plaats maar beenmergoogsting. De planning hiervan vindt plaats in samenspraak met de stamcelcordinatoren van het AMC. De beenmergoogsting wordt verzorgd door de kinderartsen van het WKZ. De stamcelcordinatoren van het AMC regelen vervoer van het transplantaat van het WKZ naar Sanquin.

Wilsonbekwame donoren:

Het is aan de arts die de donor keurt, om te bepalen of de donor wilsbekwaam is.
Bij wilsonbekwaamheid is er sprake van:

 • Niet begrijpen van de informatie over het donorschap.
 • Geen goede beslissing kunnen nemen om al dan niet donor te willen zijn.
 • Het niet overzien van de gevolgen van het besluit om donor te zijn.

De wet op orgaandonatie vereist dat bij (mogelijke) wilsonbekwaamheid toestemming verkregen wordt van de wettelijk vertegenwoordiger van de potentile donor en van de rechter.
Uitgangspunt van de wetgeving is dat:

 • De donatie geen blijvende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor.
 • Het een donatie betreft voor een bloedverwant tot en met de tweede graad die in levensgevaar verkeert en van wie het levensgevaar niet op andere wijze even goed kan worden afgewend.

In het AMC is de volgende procedure afgespoken, indien de donor niet of niet met zekerheid wilsbekwaam is:

 • Een wettelijk vertegenwoordiger dient te worden aangewezen.
  Juridische bekrachtiging van de keus voor de wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk. Hiervoor dient mentorschap of curatele te worden aangevraagd.
  In het algemeen zal het mentorschap betreffen, daar dit bedoeld is voor personen die geholpen/gestuurd moeten worden in beslissingen van niet-financile aard. Een curator waarborgt alle zaken voor een volledig wilsonbekwaam persoon. In de afweging of iemand als donor kan fungeren, is het evenwel belangrijk dat de potentile donor zelf in deze afweging betrokken kan worden. Bij iemand die onder curatele staat, is dit niet het geval.
 • De arts die de donor keurt, kondigt deze procedure aan bij de stamcelcordinatoren. Ook zorgt de arts voor een brief aan de rechter (voorbeeld verkrijgbaar bij stamcelcordinatoren of C. Huisman). De stamcelcodinatoren zullen contact leggen met de Afdeling Curatele en Mentorschap van het kantongerecht van de woonplaats van de donor, om toelichting te geven en de begeleidende brief aan de juiste persoon te versturen. De beoogde wettelijk vertegenwoordiger dient vervolgens zelf het mentorschap aan te vragen.
  Als de donor al een wettelijk vastgelegde mentor heeft, verwijst de arts naar deze persoon in de brief aan de rechter.
 • De rechter kent de wettelijk vertegenwoordiger van de donor het mentorschap toe en geeft aan of hiermee tevens toestemming voor het donorschap verleend wordt. Dit zal in het algemeen het geval zijn.
  Als de donor al een wettelijk vastgelegde mentor heeft, zal het kantongerecht aangeven of nog een aparte procedure voor toestemming van de rechter dient te worden doorlopen.
 • De stamcelcordinatoren onderhouden het contact met het kantongerecht voor de stand van zaken en ontvangen van de mentor het toestemmingsdocument.
 • De arts die de donor gekeurd heeft, legt dit alles vast in de status. 

Bijlage:

 • Procedure uitvoering wilsonbekwaam donoren en minderjarige donoren (volgt)

JHM-DKC-BL02 versie 2
Geldig 03 april 2013

 

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen